A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2013

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                 QUẬN THANH KHÊ

CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO

 

     Thanh Khê, ngày  tháng 3 năm 2013

 

BẢN ĐĂNG KÝ

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

NĂM 2013

 I/ NHẬN THỨC VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CỦA CHI BỘ:

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 28/02/2013 của Đảng ủy Các cơ quan Chính quyền Quận Thanh Khê về việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013”; các đảng viên chi bộ đều nhận thức rằng, trong thời gian qua, kết quả thực hiện Cuộc vận động đã khẳng định: việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa có ý nghĩa cấp bách, trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nên việc Đảng ta đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên trong Đảng và xã hội là quan trọng và cần thiết.

Trên tinh thần đó cùng với kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 của đảng bộ, của chi bộ. Nay chi bộ trường PGD&ĐT  đăng ký việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 như sau:

II/ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN:

Chuyên đề 1: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”

Chuyên đề 2: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

1. Học tập việc suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư:

 

Cán bộ đảng viên trong chi bộ luôn thực hiện nghiêm túc việc cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư:

+ Cần cù trong công việc, thực hiện hiện hiệu quả mọi công việc được giao.

+ Biết tiết kiệm của công “Tiết kiệm điện, nước, giấy mực, tiết kiệm thời gian, tiền bạc …” tại cơ quan cũng như tại gia đình. Tuyệt đối không tiêu xài xa hoa lãng phí. Hạn chế tối đa việc chi tiêu của công nếu thấy chưa cần thiết. Sử dụng có hiệu quả tài sản của cơ quan.

+ Liêm khiết trong công tác. Tuyệt đối không hối lộ, nhũng nhiễu, không tham ô, hối lộ.

+ Lối sống chính trực, biết bảo vệ lẽ phải, tuyệt đối không chấp nhận những tư tưởng bảo thủ, lạc hậu, đi ngược lại với đường lối của Đảng, không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, tư tưởng; chấp hành pháp luật của nhà nước. Không đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể.

+ Thực hiện tốt công tác dân chủ cơ sở. Giải quyết công việc trên cơ sở công bằng, chính xác, vô tư.

 

2/ Học tập làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân:

          Thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực sự công tác quản lý.

          Mọi cán bộ đảng viên trong cơ quan phấn đấu gương mẫu trong công việc, tận tụy với công việc được giao.

         Thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức công vụ.

          - Có ý thức phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

          - Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, giữ uy tín, thanh danh của Đảng và Nhà Nước.

          - Phong cách làm việc khoa học, sâu sát, tỉ mỉ, hòa nhã, lịch thiệp.

 

3/ Học tập đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị:

          Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn. Xây dựng môi trường đạo đức trong sáng. Đẩy lùi những hành vi đạo đức xuống cấp, thoái hóa, phai nhạt niềm tin, lý tưởng.

          Mỗi cán bộ đảng viên trong chi bộ xây dựng gia đình đầm ấm, trong sáng, lối sống giản dị, hạnh phúc

          Mỗi gia đình đều thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

 

4/ Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức là văn minh.

- Tiếp tục thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 của Ban Chấp Hành Trung Ương. Nâng cao việc tự phê bình và phê bình, xem đây là vấn đề phải làm thường xuyên trong mỗi lần sinh hoạt chi bộ.

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh xây dựng tổ chức đảng. Làm tốt công tác phát triển đảng trong chi bộ.

- Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ vào cuối năm.

 

5/ Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương: Mỗi cán bộ, đảng viên có được nhận thức đúng đắn về yêu cầu phải giữ gìn, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đề cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tính kỷ luật, dân chủ trong tập thể, tinh thần đó phải luôn thể hiện đối với cấp dưới, với quần chúng nhân dân; luôn có ý thức trau dồi phẩm chất chính trị, tư tưởng, phải thật sự là công bộc của dân, có quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân; đồng thời, có ý thức nghiêm túc khắc phục những khuyết điểm trong phong cách làm việc, phong cách sống, lối sống, thói quen làm việc, thói quen sinh hoạt... làm ảnh hưởng đến tổ chức, cơ quan, đơn vị cũng như đối với người khác. Trong công việc, người cán bộ, đảng viên phải nêu gương, thể hiện rõ thái độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và cấp dưới, biết tự chỉ trích để tiến bộ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao dân chủ và kỷ luật, và chính Người là một mẫu mực về tinh thần dân chủ, tôn trọng tập thể, tôn trọng quần chúng nhân dân, luôn luôn quan tâm đến mọi người, gắn bó với nhân dân. Người luôn luôn phê phán "óc lãnh tụ", phê phán thói "quan cách mạng", phê phán những biểu hiện quan liêu, coi thường quần chúng, coi thường tập thể, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, coi đó là những căn bệnh khác nhau của chủ nghĩa cá nhân.

Học tập và làm theo Người, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ cương của xã hội. Mọi biểu hiện dân chủ hình thức, hay ngược lại, dân chủ quá trớn, lợi dụng dân chủ để "kéo bè, kéo cánh", để làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, trục lợi, hoặc chuyên quyền, độc đoán, đứng trên tập thể, đứng trên pháp luật, làm cho nhân dân bất bình, cần phải bị lên án và loại bỏ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Từ tháng 3-2013: Triển khai KH của Đảng ủy của Chi bộ về thực hiện CT03-CT/TW “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chi bộ và cá nhân đăng ký việc làm theo năm 2013.  

Từ tháng 4 đến tháng 6-2013: Tổ chức kiểm tra đảng viên; sơ kết 6 tháng về thực hiện việc làm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Từ tháng 7 đến tháng 9-2013: Tiếp tục thực hiện việc Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo về phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Từ tháng 10-12: Tiếp tục thực hiện việc phấn đấu rèn luyện và chuẩn bị sơ kết, bình chọn tấm gương điển hình.

Trong từng tháng, quý, chi bộ chọn vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận biện pháp khắc phục.

Từng tháng theo kế hoạch kiểm tra: Đảng viên tự kiểm điểm trước tập thể chi bộ về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo.

  

 

Nới nhận:                                                                                 T/M CHI ỦY

- BTV Đảng ủy                                                                              BÍ THƯ

- UBKT đảng ủy

- Lưu CB

                                                       Phạm Đình Sơn

 

 

 

Nguồn: pgdthanhkhe.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết