A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013

 

 

 

 

       Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 17-KH/QU ngày 18/10/2011 của Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê và Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 28/02/2013 của Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 76-HD/BTGQU ngày 10/01/2012 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về nội dung làm theo và tổ chức thực hiện chuẩn mực tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Ban Chỉ đạo của ngành GD&ĐT quận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2013 trong toàn ngành, như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu:

          1. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

          2. Tạo được sự chuyển biến thực sự trong việc tu dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; nêu cao ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đảng bộ.

          3. Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

          4. Việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ phải bằng những công việc thiết thực, cụ thể, sát hợp với từng tập thể, cá nhân. Trên cơ sở đăng ký làm theo của từng cá nhân với chi bộ, cơ quan, đơn vị, trong sinh hoạt định kỳ, bí thư chi bộ, thủ trưởng cơ quan cần đánh giá, đôn đốc thực hiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc làm theo đối với từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

          II. Nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện

          1. Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của ngành.

          - Ban Chỉ đạo của ngành, của từng đơn vị trường học tổ chức cho toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức học tập về tấm gương đạo đức suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          - Trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đoàn thể, đồng chí đứng đầu cấp ủy, đoàn thể, cơ quan nghiên cứu các tài liệu do Ban Tuyên giáo các cấp hướng dẫn và tài liệu hiện có để chuẩn bị nội dung về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đồng thời liên hệ để xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

          2. Rà soát, bổ sung và tổ chức thực hiện các chuẩn mức đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để phù hợp, có tác dụng thiết thực với hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

          - Từng cấp ủy Chi bộ và thủ trưởng cơ quan, đơn vị rà soát các chuẩn mực đạo đức, lối sống đã xây dựng trước đây, qua đó bổ sung một số chuẩn mực cần thiết, sát hợp với đặc điểm và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình, đồng thời phù hợp với quá trình khắc phục, sửa chửa khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (khóa XI). Một số chuẩn mực cần bổ sung, có thể là:

          + Sống có lý tưởng, có bản lĩnh cách mạng, lập trường, quan điểm chính trị vững vàng, vì Đảng, vì nước, vì nhân dân.

          + Có tác phong sinh hoạt gương mẫu, cuộc sống trong sáng, lành mạnh. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Trách nhiệm với công việc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

          + Trung thực, tự trọng, giản dị, khiêm tốn.

          + Nêu cao tính kỷ luật, tôn trọng pháp luật, kỷ cương nhà nước.

          + Dân chủ, đoàn kết, thống nhất, nhân ái.

          + Suốt đời phấn đấu, rèn luyện, học tập và cống hiến cho Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

          + Nêu cao chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; thương yêu giúp đỡ nhau.

          - Song song với việc rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức, lối sống cần đề ra biện pháp cụ thể để mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức thực hiện có kết quả, tạo được chuyển biến tích cực.

          - Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức, lối sống được cơ quan, đơn vị xây dựng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải lựa chọn nội dung phù hợp để đăng ký thực hiện và báo cáo với chi bộ, cơ quan để được tạo điều kiện giúp đỡ trong quá trình thực hiện.

          - Việc rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức, lối sống phải hoàn thành và báo cáo về Ban Chỉ đạo của ngành (qua đ/c Nguyễn Tý, Chủ tịch CĐ ngành, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo) chậm nhất vào ngày 25 tháng 3 năm 2013.

          3. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là bí thư các cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.        

          - Trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân từng cán bộ lãnh đạo, quản lý trước hết là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thực sự gương mẫu trong việc học tập, làm theo trên mặt đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình; ý thức tổ chức kỷ luật; trách nhiệm đối với công việc; tinh thần phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm,… để nêu gương đối với đảng viên, công chức, viên chức trong chi bộ, cơ quan, đơn vị.

          - Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, quản triệt đến đảng viên, công chức, viên chức Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 698/UBND-VX của UBND thành phố về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để nâng cao nhận thức và phấn đấu thực hiện làm theo có kết quả.

          4. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị.

          Khi chuẩn bị nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, bí thư chi bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đưa nội dung liên quan đến học tập, làm theo vào chương trình sinh hoạt để triển khai (như kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện việc làm theo đã đăng ký của đảng viên, công chức, viên chức; bàn biện pháp xây dựng gương điển hình trong làm theo; phổ biến nội dung phản ánh về tấm gương đạo đức của Bác để đảng viên, công chức, viên chức học tập, làm theo,…).

          5. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc vận động CBCCVCLĐ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          - Ban Thường vụ Công đoàn ngành tổ chức phát động trong đoàn viên công đoàn cuộc vận động “CBCCVCLĐ của ngành Giáo dục quận phấn đấu học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để qua đó vận động đoàn viên công đoàn đăng ký việc làm theo thiết thực, cụ thể, sát hợp với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan, đơn vị.

          - Nghiên cứu tổ chức các hình thức thích hợp để tập hợp đoàn viên công đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, như tham quan, tìm hiểu tại nhà sàn Bác Hồ chi nhánh Quân khu 5, quê hương Bác Hồ ở Nghệ An; tổ chức sinh hoạt trao đổi, cùng tìm hiểu về một tấm gương đạo đức cụ thể của Bác,…

          6. Đăng ký làm theo và xây dựng, nhân điển hình trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          - Đồng chí bí thư Chi bộ hướng dẫn đảng viên, công chức, viên chức lựa chọn việc làm theo cụ thể, thiết thực và phù hợp với vị trí công việc của bản thân để đăng ký thực hiện trong năm 2013.

          - Trên cơ sở xem xét việc làm theo đã đăng ký của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức năm 2013, từng chi bộ thống nhất lựa chọn xây dựng ít nhất 1 gương điển hình trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để theo dõi, đôn đốc, tạo điều kiện thực hiện.

          - Định kỳ có chú trọng xem xét, nhắc nhỡ và bổ sung giải pháp giúp đỡ để bản thân cán bộ, đảng viên, viên chức đó thực hiện có hiệu quả việc làm theo đã đăng ký để có thể trở thành gương điển hình trong năm 2013.

          - Ban Chỉ đạo của Ngành tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế các gương tiêu biểu để xét chọn, đề nghị biểu dương và nhân điển hình tại Hội nghị tổng kết cuối năm 2013.

          7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          - Các Chi ủy, bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) thông qua sinh hoạt chi bộ và hoạt động hàng ngày tại cơ quan, đơn vị thường xuyên giám sát việc làm theo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để nhắc nhỡ, chấn chỉnh kịp thời. Xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên năm 2013, trong đó có nội dung kiểm tra đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          - Các đơn vị tiến hành sơ kết, đánh giá việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào tháng 6 và tổng kết vào tháng 12 năm 2013.

          - Ban Chỉ đạo của ngành sẽ báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 của ngành và đề nghị tuyên dương khen thưởng các gương điển hình trong việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào cuối năm 2013.

          III. Tổ chức thực hiện:

          1. Bí thư, hiệu trưởng các cơ quan đơn vị trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo của ngành việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chi bộ, cơ quan, đơn vị mình.

          2. Trên cơ sở kế hoạch của Ban Chỉ đạo ngành, từng cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trong chi bộ, cơ quan, tổ chức mình một cách sát hợp, hiệu quả.

          3. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Giáo dục quận, phụ trách các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ, cơ quan, đoàn thể tổ chức thực hiện kế hoạch này. Định kỳ tham mưu Ban Chỉ đạo báo cáo sơ kết, tổng kết và nhân điển hình các gương tiêu biểu theo kế hoạch đề ra.

 

          Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của ngành GD&ĐT quận năm 2013, Ban Chỉ đạo của ngành yêu cầu các chi bộ, cơ quan, đoàn thể liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

                                                                                   TM. BAN CHỈ ĐẠO

                                                                 TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Nguồn: pgdthanhkhe.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết